21SURVEY

安哥拉2010年宏观经济增速可能达到4%

      安哥拉2010年宏观经济可能达到4%的增长速度。2009年部分公共工程项目的停工问题在2010年下半年得到解决。这对安哥拉经济发展具有重要的影响。
21SURVEY 联系方式
电  话:400-629-8188
电  邮:business#21survey.com
(发送邮件时,请将#换成@) 

         境外市场调查

         订阅《环球电力资讯》

           官方微信

     
   
© 21SURVEY